Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies.
Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
ColorEyes
Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin
Regulamin

Coloreyes 

Łapanów 243 

32-740 Łapanów Opis procedury reklamacyjnej: 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@coloreyes.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Zwrot towaru może nastąpić pod warunkiem, iż towar nie nosi śladów użytkowania, jest oryginalnie zapakowany a do towaru dołączy jest dokument zakupu (paragon). W takim przypadku Sprzedający zwróci koszt nabytego towaru (koszt wysyłki jest bezzwrotny). 

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@coloreyes.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 

Przesyłkę należy nadać na adres podany powyżej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


[DANE SPRZEDAJĄCEGO] 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 


Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych 
rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… . 

Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… . 
Imię i nazwisko…………………………………………………………. 

NR zamówienia…………………………………………………………….. 

Adres …..…………………….……..……………………………………. 

Data…………………………………………………………………………. 

…….…………………………………………………………………… 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) Brak odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi)
 w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
 przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca 'nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca 
krótki termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
 której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, 
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, 
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy 
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których 
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania 
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, 
których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne 
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w 
odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
 dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,' najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
 sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
 jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed 
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o 
utracie prawa odstąpienia od umowy. 


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
 dostęp do tych procedur: 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania 
reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim

 Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. 
trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, 
w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  


Oświadczamy, iż zobowiązujemy się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie
 sprzedaży oraz wad fabrycznych ukrytych do momentu otwarcia produktugulamin sklepu


 
1. Właścicielem sklepu internetowego umieszczonego na witrynie www.coloreyes.pl jest
COLOREYES

2. Warunkiem korzystania z witryny internetowej jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

3. Witryna nie zawiera pełnej informacji o wszystkich produktach, mogą na niej wystąpić błędy lub nieścisłości. Treść witryny nie może być traktowana jako substytut medycznej porady, zalecenia, diagnozy lub leczenia. Wszelkie pytania dotyczące swojego stanu zdrowia należy kierować do swojego lekarza specjalisty. Nigdy nie należy pominąć porady specjalisty lub zrezygnować z jej zasięgnięcia z powodu treści znajdujących się na witrynie.

4. Właściciel witryny nie odpowiada za treści przesłane przez inne osoby. Zabrania się przesyłania treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób lub dobre obyczaje.

5. Zamówienia można składać poprzez: - sklep internetowy

5.1 Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5.2 Sposób płatności i koszty dostawy: Wybór dostępnych sposobów dostawy i płatności, z uwzględnieniem kosztów z nimi związanych, jest dokonywany we właściwym polu formularza zamówienia (w sklepie internetowym).

5.3 Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy do klienta. W przypadkach uzasadnionych nietypowymi parametrami towaru czas realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni, o czym klient zostanie poinformowany niezwłocznie.

5.5 Na zakupiony towar jest wystawiany paragon.

5.6 Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania zamówienia (oświadczenia woli zawarcia umowy), z zastrzeżeniem przypadków określonych w zdaniu następnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w zamówieniu, zamiaru wywiązania się z zobowiązań nakładanych przez umowę lub zgodności zamiaru wykorzystania towaru z jego przeznaczeniem lub warunkami używania. Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania potwierdzenia zamówienia lub przedpłaty.

6. Zamawiającemu (konsumentowi) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od wydania towaru bez podanie przyczyny (z zastrzeżeniem produktów wymienionych w pkt 6.1).

Konsumenowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru który jest na zamówie .
Produkty wyszczegulnione opisemm na zamówinie . 

6.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

6.2 Zgłoszenie niezgodności towaru z umową obejmuje przekazanie sprzedawcy: zakupionego towaru, (kopii) dowodu zakupu, opisu niezgodności z umową oraz żądania kupującego (wymiany towaru lub odstąpienia od umowy). Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

6.4 W razie wątpliwości, zdjęcia i obrazy produktów nie stanowią wiernego odzwierciedlenia wyglądu produktów lub efektów ich działań. Zapewnienia dotyczące właściwości towaru odpowiadają oczekiwaniom dotyczącym użytkowania towaru danego rodzaju w typowych uwarunkowaniach. W szczególności zapewnienia dotyczące właściwości towaru mogą nie być spełnione w przypadkach uwarunkowanych indywidualnie.

6.5 Warunkiem uznania reklamacji dotyczących uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu jest sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

7. Towary znajdujące się na witrynie i w sklepie internetowym są produktami bezpiecznymi, tj. takimi, które w zwykłych warunkach ich używania, włączając czas korzystania z produktu, nie stwarzają zagrożenia lub stwarzają znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.

7.1 Producent lub sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu, sposób prezentowania na rynku oraz podane informacje o właściwościach produktu. Odstępstwa od prawidłowych zasad używania produktów następują na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika produktu.

7.2 Zamawiający (użytkownik) oświadcza, że: - rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych zostały dobrane przez lekarza okulistę indywidualnie do potrzeb użytkownika soczewek - w badaniu okulistycznym nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych - użytkownikowi znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych, sposób nakładania, zdejmowania, pielęgnacji soczewek i potrafi wykonywać te czynności samodzielnie - został poinstruowany przez lekarza okulistę o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia objawów niepożądanych związanych z używaniem soczewek kontaktowych i zobowiązuje się stosować do tych zaleceń - zobowiązuje się do stosowania soczewek kontaktowych według zaleceń lekarza okulisty, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, systematycznej wymiany soczewek, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania zasad higieny przy używaniu soczewek.

8. Korzystający z witryny oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych właścicielowi witryny oraz na otrzymywanie informacji handlowych zawierających ofertę sklepu internetowego umieszczonego na witrynie. Osobie umieszczonej w bazie danych przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych oraz zaprzestania ich przetwarzania.


8.1 Postanowienia Regulaminu dotyczą również zamówień składanych za pomocą stron nie należących do witryny zawierających ofertę właściciela witryny.
8.2 Kupujcy ma prawo odesłać towar w ciągu 14 dni . Towar oryginalnie zapakowany nie urzywany . 

8.3 Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania na witrynie. Korzystający zobowiązani są systematycznie przeglądać treść Regulaminu.

Pamiętaj, że przed zakupem soczewek należy wykonać badanie wzroku w zakresie doboru soczewwek kontaktowych u lekarza specjalisty ! Używanie soczewek kontaktowych bez konsultacji ze specjalistą może spowodować nieprawidłowe widzenie lub nawet uszkodzenie wzroku.
Składając zamówienie potwierdzasz, że jesteś użytkownikiem soczewek kontaktowych i że przeprowadzasz regularne kontrole u lekarza okulisty.
Nie odpowiadamy za żadne szkody powstałe z powodu noszenia zamówionych w naszym sklepie soczewek kontaktowych.

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Promocje
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Reklama
istagram
FC
kosmetyki
11 grudzień 2019
457788 wywołań od 19 wrzesień 2013
Copyright © 2013 oscGold